spacer  
spacer

Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen vzw
Middelheimlaan 1
2020 Antwerpen
T 03-265 30 56
F 03-265 30 58
E info@auha.be
> meer


TAKEOFFANTWERP_
fuelling entrepreneurship


In English
> more


 Gata15 groen transparant.png 

pAT | Toelatingsvoorwaarden tot de procedure

De procedure afwijkende toelatingsvoorwaarden (pAT) regelt de wijze om binnen de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen op decretaal bepaalde gronden zonder diploma secundair onderwijs, het hoger onderwijs aan te vatten. Vanuit humanitaire, psychische, medische of sociale redenen kan een kandidaat worden toegelaten. Het niet succesvol afsluiten van het secundair onderwijs is geen voldoende reden. Om het algemeen niveau te kunnen inschatten wordt er voor gekozen elke aanvraag gekaderd te zien in een geargumenteerde en persoonlijke visie van de kandidaat op zijn (onderwijs)loopbaan.

Wie komt in aanmerking voor deze procedure?

Deze procedure richt zich tot kandidaat-studenten die niet in het bezit zijn van een diploma of getuigschrift dat toelating verleent tot het hoger onderwijs, zoals decretaal bepaald. Om in aanmerking te komen voor deze toelatingsprocedure moet de kandidaat voldoen aan de beide voorwaarden zoals opgesomd hieronder.
1 Leeftijdscriterium: de kandidaat zal de leeftijd van 21 jaar bereikt hebben op 31 december van het eerstvolgende academisch jaar.
2 De kandidaat behoort tot één van onderstaande categorieën:
- De kandidaat heeft de nationaliteit van een EER-land (Europese Economische Ruimte) of Zwitserland.
- De kandidaat heeft een verblijfsrecht van onbepaalde duur in België.
- De kandidaat is een erkend slachtoffer van mensenhandel.
- De kandidaat heeft een verblijfsrecht als student voor bepaalde duur (subsidiaire bescherming).
- De kandidaat verblijft al een onafgebroken periode van 12 maanden wettig in België (werd niet verleend om Hoger Onderwijs te volgen of te werken, noch in afwachting van uitspraak asielprocedure).
- De kandidaat is een erkend vluchteling.
In de het volgende welomschreven geval kan er voor kandidaten afgeweken worden van het leeftijdscriterium. Wie zijn uitzonderlijke begaafdheid of virtuositeit in de muziek bewijst, wordt ongeacht de leeftijd toegelaten tot de bijzondere procedure voor virtuozen in de muziek.

Erkende vluchtelingen die een diploma secundair onderwijs hebben behaald maar dit door de omstandigheden niet kunnen voorleggen kunnen op basis van degelijke alternatieve bewijsstukken toelating krijgen in de hoger onderwijsinstelling zelf, ongeacht hun leeftijd.

Deze procedure vervangt in voorkomend geval de diplomavereisten voor toegang tot het hoger onderwijs. De procedure doet geen afbreuk aan de decretaal voorziene taalvereisten noch andere bijkomende eisen zoals (artistieke) toelatingsproef e.d.

Een kandidaat kan slechts een maal per academiejaar deelnemen aan de procedure.

Kandidaten in het bezit van een bewijs van toelating uit een andere instelling
Wie elders al toegelaten is (andere instelling) kan zich rechtstreeks melden bij de instellingsverantwoordelijke. Deze onderzoekt de overdraagbaarheid.


Procedure afwijkende toelatingsvoorwaarden (pAT)
> Algemeen
> Andere vormen om diploma secundair onderwijs te halen
> Concept en methode
> Informatiesessies over de procedure afwijkende toelatingsvoorwaarden (pAT)
> Verloop van de procedure
> Timing
> Studie- en oriënteringsdossier (SOD)
> Reglement
> Specifieke vragen?
> Inschrijving in de procedure