spacer  
spacer

Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen vzw
Middelheimlaan 1
2020 Antwerpen
T 03-265 30 56
F 03-265 30 58
E info@auha.be
> meer


TAKEOFFANTWERP_
fuelling entrepreneurship


In English
> more


 Gata15 groen transparant.png 

onderzoek
Onderzoeks- en samenwerkingsreglement

De Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen (AUHA)  stemt op een strategisch verantwoorde en planmatige wijze haar onderwijs, onderzoek, ontwikkeling en beoefening van de kunsten en wetenschappelijke en maatschappelijke dienstverlening af op de sociale, culturele en economische noden van de Antwerpse regio en de Vlaamse gemeenschap, ingebed in een internationale context.

De AUHA wil gaandeweg de samenwerking tussen haar partners en stakeholders verdiepen om uit te groeien tot een performant en toekomstgericht kenniscentrum. In uitvoering van de decretale bepalingen, rekent de Universiteit Antwerpen het tot haar taak om op actieve wijze steun te verlenen aan het onderbouwen van het onderwijs van twee cycli aan de hogescholen door wetenschappelijk en artistiek  onderzoek. Op die wijze zal aldus actief worden  bijgedragen  aan het proces van de academisering. Daartoe zal een gedegen midden- en langetermijnplanning worden uitgewerkt in samenwerking met de hogescholen. Doel is om het onderzoekspotentieel en de onderzoekscultuur binnen de hogescholen verder te ontwikkelen. Dit zal gebeuren door een nauwe samenwerking tussen groepen aan de universiteit en de hogescholen actief op dezelfde brede domeinen en met mogelijk een complementaire deskundigheid.


Het integrale onderzoeksconcept
Om met de beperkte middelen een onderzoeksomgeving te creëren - waarin zoveel mogelijk onderzoekers zich kunnen ontwikkelen - en tevens nieuwe financieringskanalen aan te boren, wordt binnen de AUHA gewerkt vanuit een  eigentijdse visie op het onderzoek. Deze visie is gestoeld op het integrale onderzoekconcept waarbij de onderzoekscompetentiesvan de universiteit en de hogescholen optimaal worden benut door een meerlagige, systeemgerichte en multidisciplinaire aanpak. De Universiteit Antwerpen staat vooral sterk in het funderen van de theoretische en praktische kennis in het fundamenteel kennnisverleggend wetenschappelijk onderzoek. Terwijl de hogescholen vanuit hun hogescholentraditie vooral expertise hebben opgebouwd in het toepassingsgericht onderzoek en op het vlak van de ontwikkeling en de beoefening van de kunsten. Vanuit een integrale benadering van het onderzoek in al zijn facetten wordt binnen de AUHA een synergie nagestreefd tussen deze complementaire onderzoekscompetenties. Hierdoor kan binnen de AUHA het geheel van de kennisketen beter en op een geïntegreerde wijze worden omvat. Deze keten gaat dan van fundamenteel onderzoek over strategisch basisonderzoek en toegepast onderzoek tot valorisatie van kennis in nieuwe producten en diensten. 
 
Multidisciplinair en interdisciplinair onderzoek
Een gevolg van de integrale benadering is dat het onderzoek ook meer over de grenzen heen van verschillende disciplines wordt uitgevoerd. Dit is zeker een belangrijke troef aangezien een toenemend aantal wetenschappelijke doorbraken net op het kruispunt van verschillende disciplines plaatsvinden en de grenzen van disciplines ook meer en meer vervagen of verschuiven. Een voorbeeld daarvan zijn de nieuwe technologieën die steeds meer met elkaar verweven moeten zijn om aan de nieuwe maatschappelijke noden te kunnen voldoen. Maar niet alleen in de experimentele wetenschappen tekent deze multidisciplinariteit zich af, ook het onderzoek in de kunsten wordt gekenmerkt door originele kruisbestuiving over de grenzen van disciplines heen en wordt vaak net gestimuleerd door de intense samenwerking met diverse partners binnen (en buiten) de AUHA, waarbij de dynamische verwevenheid tussen onderwijs-onderzoek en artistieke praxis centraal staat. De stimulering van interdisciplinair onderzoek is dan ook een prioritair oogmerk. Degelijk interdisciplinair onderzoek wordt concreet aangemoedigd door het scheppen van de nodige middelen, ook in het projectonderzoek, en nieuwe mogelijkheden aan uitstroom; een goed voorbeeld hiervan is het  interdisciplinair doctoraat. De fysieke nabijheid van onderzoekers uit verschillende disciplines levert hierbij een belangrijke meerwaarde op.