spacer  
spacer

Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen vzw
Middelheimlaan 1
2020 Antwerpen
T 03-265 30 56
F 03-265 30 58
E info@auha.be
> meer


TAKEOFFANTWERP_
fuelling entrepreneurship


In English
> more


 Gata15 groen transparant.png 

diversiteit

Diversiteit is voor de AUHA geen modewoord, duidelijk meer dan een hype. We proberen dit structureel te verankeren in onze organisatie. We engageren ons voor iedereen, ongeacht leeftijd, geslacht, afkomst, handicap of sociaal-economische situatie. We ervaren daarenboven Antwerpen als een geschikte locatie voor innoverende initiatieven op dit vlak.

Klimop

Uit allerhande onderzoeken en cijfers blijkt dat kansarme en/of allochtone jongeren nog steeds ondervertegenwoordigd zijn in het hoger onderwijs. Vaak maakt men ook de verkeerde studiekeuze in het hoger onderwijs.
Oorzaken zijn:

  • het thuismilieu en de peergroup is vaak weinig vertrouwd met hoger onderwijs (in Vlaanderen)
  • jongeren zijn minder goed geïnformeerd over mogelijke opleidingen en hebben weinig rolmodellen. Verkeerde studiekeuzes leiden vaak ook tot mislukken en afhaken
  • faalangst en onzekerheid, geen realistisch beeld op mogelijkheden en op verwachtingen van opleidingen

Sommige allochtone studentenorganisaties werken al enkele jaren aan het verbeteren van de instroom van allochtonen in het hoger onderwijs. Aan de hand van rolmodellen tracht men jongeren in scholen, zelforganisaties of jeugdwerkingen te informeren over de stap naar hoger onderwijs.
Met Klimop! willen we in associatieverband samenwerken aan de problematiek en de know how hieromtrent bundelen, met als voordeel een grotere slagkracht die de individuele PR acties van instellingen overstijgt.
De Cel gelijke kansen binnen het departement Universiteit & Samenleving (U&S) van de Universiteit Antwerpen  coördineert het project  in samenwerking met de hogescholen, de Schoolbrug (schoolopbouwwerk Antwerpen) en de Lerende Stad (Stad Antwerpen).
> Klimop!

Tutoraat

De moeizame doorstroming van kansarme en/of allochtone jongeren in ASO en TSO is al bekend. Ze zijn oververtegenwoordigd in BSO richtingen, waardoor ze maar sporadisch doorstromen in het hoger onderwijs. Het Tutoraatproject, opgericht door de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen, stelt zich als doel om bij te dragen aan de verbetering van de onderwijspositie van deze jongeren.
 
De ongunstige onderwijspositie van allochtone/kansarme jongeren wordt gedeeltelijk verklaard door leerachterstand, door gebrek aan motivatie en/of zelfvertrouwen en door een tekort aan studiebegeleiding. Het tutoraatproject speelt juist op deze problemen in door de organisatie van bijlessen voor allochtone/kansarme leerlingen uit de 2de en 3de graad ASO en  TSO.
Deze bijlessen van 60 of 90 minuten worden gegeven door tutoren, dit zijn studenten binnen de Associatie Universiteit &Hogescholen Antwerpen die minimaal een eerste bachelor met succes (= 75% van de opgenomen studiepunten behaald hebben) afgerond hebben. De leerlingen komen aansluitend aan de schooluren samen in groepjes van 3 tot 8 leerlingen en krijgen bijles in hun probleemvak(ken). De tutoren geven op de eerste plaats een vakinhoudelijke studiebegeleiding, waardoor schoolachterstand kan worden ingehaald. Door de kleine groep en de informele sfeer kan de motivatie en het zelfvertrouwen van de leerlingen gestaag groeien. Het wekelijkse contact tussen leerling en tutor zorgt er bovendien voor dat de tutor vaak een vertrouwenspersoon en rolmodel wordt voor deze leerlingen én dat de drempel om verder te studeren verkleind kan worden. Daarnaast krijgen tutees ook begeleiding in leren leren en leren kiezen.

> Tutoraat