spacer  
spacer

Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen vzw
Middelheimlaan 1
2020 Antwerpen
T 03-265 30 56
F 03-265 30 58
E info@auha.be
> meer

TAKEOFFANTWERP_
fuelling entrepreneurship

In English
> more

 Gata15 groen transparant.png 
academisering

Het academiseringsconcept: de verwevenheid onderwijs – onderzoek
 
Het structuurdecreet (2003) bepaalt dat de voormalige 2-cycli-opleidingen van de hogescholen academische Bachelors en Masters worden en aan dezelfde normen en op dezelfde wijze beoordeeld zullen worden als de bachelors en masters van de universiteiten. Tot ten laatste 2013 – wanneer de accreditatietoets is voorzien – is er een overgangsperiode waarin deze voormalige 2-cycli-opleidingen zich dienen te ‘academiseren’. De Ministriële Werkgroep Academisering omschreef deze opdracht als volgt: “de inbedding van het onderwijs in het wetenschappelijk onderzoek, waardoor het onderwijsprogramma sterker op onderzoek wordt gericht en afgestudeerden ook over duidelijke onderzoekscompetenties beschikken.”
Het bewerkstellingen van een nauwere verwevenheid tussen onderwijs en onderzoek staat aldus centraal in het academiseringsconcept. Wanneer men een invulling tracht te geven van academisering wordt vaak verwezen naar het ‘Von Humboldt concept’ dat stelt dat er geen echt academisch onderwijs mogelijk is zonder onderliggend (fundamenteel) wetenschappelijk onderzoek.  Reeds in 1810 werd door von Humboldt (1810) geopperd dat het doen van onderzoek of beter nog het wetenschappelijk bezig zijn ook ‘ vormend’ is. Door wetenschappelijk actief te zijn streven de onderzoeker en de student naar het achterhalen van algemeen geldende kennis. Omdat men in het wetenschappelijk onderzoek streeft naar het algemene wordt dit onderzoeksproces tegelijkertijd als een algemeen vormingsproces beschouwd. Aan deze eenheidsgerichte invalshoek waarbij de intrinsieke band tussen onderzoek en onderwijs centraal staat, ontleent de universiteit traditioneel haar identiteit. De huidige context en de recente academiseringsopdracht daagt ons evenwel uit om opnieuw duidelijk te definiëren wat er juist onder academisch onderwijs moet worden verstaan. De voorbije jaren - waar binnen de AUHA de eerste stappen in het academiseringsproces gezamenlijk werden gezet tussen de voormalige 2-cycli-opleidingen van de hogescholen en de universiteit - hebben geleerd dat een eigentijdse invulling van het academiseringsconcept nodig is.  

> Onderzoeksmanager
> BOF-middelen


meer