spacer  
spacer

Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen vzw
Middelheimlaan 1
2020 Antwerpen
T 03-265 30 56
F 03-265 30 58
E info@auha.be
> meer

TAKEOFFANTWERP_
fuelling entrepreneurship

In English
> more

 Gata15 groen transparant.png 
BOF-academiseringsprojecten

In het kader van het decreet betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen, waarbij essentieel de bachelor-master structuur wordt ingevoerd, wordt ook de oprichting geregeld van associaties tussen een universiteit en een of meerdere hoge­scholen.
Onder de taken die aan de universiteit als partner van de hogeschool in het kader van de associatie worden toevertrouwd, komt ook de ontwikkeling van de samenwerking op het vlak van het weten­schappelijk onderzoek en het onderzoek in de kunst voor, en dit om het de hogescholen beter moge­lijk te maken, zoals vereist door het decreet, ook de door hen ingerichte master-opleidingen te stoelen op het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek en/of onderzoek in de kunst.
De Onderzoeksraad van de Universiteit Antwerpen heeft besloten hieraan pogen bij te dragen door uit de vrij voor wetenschappelijk onderzoek te besteden kredieten van het Bijzonder Onderzoeks­fonds middelen voor te behouden voor samen­werkingsprojecten inzake wetenschappelijk onderzoek en het onderzoek in de kunst tussen vorsers van de Universiteit Antwerpen enerzijds, en vorsers uit de hogescholen van de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen anderzijds.
De hogescholen van de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen stellen een cofinanciering beschikbaar voor de betoelaagde projectvoor­stellen. 
 
Wie komt in aanmerking voor deze oproep?
 
Onderzoeksvoorstellen in het kader van deze oproep kunnen worden ingediend door een onderzoeksteam, in een ad hoc samenstelling of met een reeds lopend structureel samenwerkingsverband (onderzoeksteam), dat minstens bestaat uit
· als promotor een ZAP-lid dat behoort tot de Universiteit Antwerpen, lid is van een erkende onderzoeksgroep en minstens geniet van een aanstellingspercentage van 50% en
· als co-promotor een OP-lid van een hogeschool van de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen, dat minstens een gedeelte van zijn onderwijsopdracht vervult in een masteropleiding en minstens geniet van een aanstellingspercentage van 50%