Over AUHA

Historiek

De vzw Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen (AUHA) werd opgericht op 1 september 2003 in uitvoering van het decreet betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs van 4 april 2003. De associaties zijn samenwerkingsverbanden tussen één universiteit en minstens één hogeschool.

 De AUHA telt vier partnerinstellingen: Universiteit Antwerpen, AP Hogeschool Antwerpen, Antwerp Maritime Academy (HZS) en Karel de Grote Hogeschool die samen hun expertise en krachten bundelen om uit te groeien tot een performant en toekomstgericht kenniscentrum. De partnerinstellingen tellen samen zo’n 47 000 studenten en 8 350 personeelsleden.

 In een missieverklaring worden de grote doelen van de Antwerpse associatie opgesomd.

 De Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen onderscheidt zich van de andere associaties door de regionale verankering, de confederale structuur, het actief pluralisme, enkele unieke opleidingen (o.m. nautische wetenschappen, productontwikkeling, dans) en de grote concentratie van kunst- en cultuurgebonden opleidingen.

 Van bij de aanvang waren er verschillende werkgroepen aan de slag rond de belangrijkste thema’s academisering, onderwijs en onderzoek. Maar ook studentenvoorzieningen, diversiteit, bibliotheken, internationalisering, kwaliteitszorg, communicatie en ondernemingszin toonden snel de voordelen van samenwerking. In het voorjaar van 2004 werd de Antwerpse associatie beter zichtbaar door de opstart van een operationeel secretariaat.

 

Eerste voorzitter werd prof. dr. Josse Van Steenberge. Hij leidde de AUHA binnen in de vernieuwde Vlaamse onderwijsstructuur door de opbouw van Gedeeld perspectief | Vermenigvuldigde mogelijkheden, het eerste beleidsplan van de associatie. Hierin was Antwerpen de eerste om de werking met associatiefaculteiten te voorzien en ruimte te maken voor de integratie van het academiserend onderwijs van de hogescholen in de universiteit (de zgn. inkanteling).

Onder het voorzitterschap van prof. dr. Walter Nonneman, voorzitter van 1.10.2008 tot 21.01.2010 en Prof. dr. Alain Verschoren, voorzitter van 22.01.2010 tot 30.09.2013 werd de integratie van de academische opleidingen van de partnerhogescholen in de Universiteit Antwerpen met succes gerealiseerd.

Van 01.10.2013 tot 30.09.2021 was Robert Voorhamme voorzitter. Onder zijn voorzitterschap werd volop ingezet op een bredere deelname aan het hoger onderwijs en werden systemen op poten gezet die tot een verhoging van de instroom van kansengroepen zullen leiden en tot een betere door- en uitstroom. Het stimuleren en faciliteren van ondernemingszin, ondernemerschap, interdisciplinariteit en de integratie van graduaatsopleidingen in de hogescholen zijn de actuele werkthema’s van de associatie. Samenwerking met de stad Antwerpen biedt daarin duidelijke perspectieven.

Sinds 1.10.2021 is Jan van den Nieuwenhuijzen voorzitter. Hij benadrukt het belang van kansen voor alle talenten, interdisciplinariteit en het betrekken van socio-culturele partners bij het beleid. Uiteraard blijven de samenwerking met de stad en thema’s als ondernemerszin en ondernemerschap prioritair.