Samenwerkingen

ARIA

Wat de kunsten betreft werd in 2015 binnen de Universiteit Antwerpen en met de medewerking van de Schools of Arts van AP Hogeschool Antwerpen (Koninklijke Academie voor Schone Kunsten en Koninklijk Conservatorium) en Karel de Grote Hogeschool (Sint Lucas Antwerpen), de oprichting gerealiseerd van een instituut voor artistiek onderzoek: ARIA. Tussen ARIA en de UAntwerpen werd een beheersovereenkomst gesloten. Tussen de UAntwerpen en de Schools of Arts werd een samenwerkingsovereenkomst tot stand gebracht. Binnen ARIA werd ook een onderzoeksraad opgericht: OR-ARIA.

ARIA organiseert en begeleidt onderzoek en doctoraten in, met en voor de kunsten. Met ‘kunsten’ worden hier alle professionele creatieve disciplines bedoeld gaande van woordkunst, design, dans, performance, theater, beeldende kunsten, literatuur tot nieuwe media.

Het instituut bewaakt het specifieke karakter van het onderzoek in de kunsten en stimuleert de samenwerking en kennisuitwisseling met andere kunst- en wetenschappelijke disciplines. Het doet dat in een uniek samenwerkingsverband tussen de Antwerpse Schools of Arts en de Universiteit Antwerpen waarbij de autonomie en eigenheid van de verschillende partners voorop staat.

ARIA organiseert en begeleidt onderzoek en doctoraten in, met en voor de kunsten. Met ‘kunsten’ worden hier alle professionele creatieve disciplines bedoeld gaande van woordkunst, design, dans, performance, theater, beeldende kunsten, literatuur tot nieuwe media.

Het instituut bewaakt het specifieke karakter van het onderzoek in de kunsten en stimuleert de samenwerking en kennisuitwisseling met andere kunst- en wetenschappelijke disciplines. Het doet dat in een uniek samenwerkingsverband tussen de Antwerpse Schools of Arts en de Universiteit Antwerpen waarbij de autonomie en eigenheid van de verschillende partners voorop staat.

ARIA zet lokale, nationale en internationale samenwerkingsverbanden op met kunstenaars, professionals, onderzoeksinstituten, en artistieke instellingen. Ter bevordering van de kwaliteit van het onderzoek in de kunsten organiseert het instituut onderzoeksseminaries, symposia, publicaties en andere artistiek-wetenschappelijke activiteiten. Tevens zorgt het voor de brede maatschappelijke verspreiding van haar onderzoeksbevindingen bij media, private en publieke instellingen. Op beleidsniveau verdedigt ARIA de unieke wetenschappelijke en maatschappelijke positie van het onderzoek in de kunsten bij instanties zoals het FWO, de ERC (European Research Council) en de Vlaamse Regering.

ARIA ligt middenin een belangrijke Europese kunststad. Onderzoekers kunnen zich laten inspireren door Antwerpen, een stad met een uitgebreide culturele infrastructuur, een indrukwekkend kunsthistorisch patrimonium, maar ook met een uitgesproken internationaal handelskarakter en een interculturele bevolking. Binnen deze rijke stedelijke context moedigt ARIA onderzoek aan dat

  • vertrekt vanuit een artistieke praktijk. De artistieke praktijk is het begin en het eindpunt van het onderzoek in de kunsten. Onderzoek dient om een reflectieve praktijk verder te ontwikkelen en scherper te articuleren. Voor de kwaliteitsbewaking van ieder onderzoekstraject biedt ARIA samen met de Schools of Arts een professionele internationale peergroep.
  • oog heeft voor zowel disciplinaire verdieping als interdisciplinaire verbreding. ARIA moedigt onderzoek en doctoraten in de kunsten aan die de praktijk binnen een kunstdiscipline verder kunnen ontwikkelen en uitdiepen. Tevens wordt uitwisseling of samenwerking met andere kunst- en wetenschappelijke disciplines gestimuleerd. Gezien de unieke context van de Schools of Arts die verschillende kunstdisciplines in huis hebben en een universiteit met vele wetenschapstakken, ligt een interessante en uitdagende uitwisseling voor de hand. ARIA wil een open onderzoeksklimaat bewerkstelligen waar de kunsten elkaar, de kunsten de wetenschappen en omgekeerd, de wetenschappen de kunsten uitdagen.
  • een zinvolle bijdrage levert aan de professionele kunstpraktijk. Gezien ARIA vanuit de artistieke praktijk vertrekt is een nauwe band met de professionele kunstwereld noodzakelijk. Onderzoek in de kunsten kan wel het academisch onderzoek verder ontwikkelen, in de eerste plaats moet het toch een zinvolle bijdrage leveren aan de evoluties binnen de professionele context. Dat kan door bijvoorbeeld nieuwe artistieke praktijken te introduceren, maar ook door bredere culturele of maatschappelijke vraagstukken te adresseren.
  • vertrekt vanuit het unieke karakter van de kunsten. Zowel het singuliere karakter van de kunst als de specifieke trajecten van kunstenaars staan voorop voor ARIA. Onderzoek in de kunsten is dus altijd gerelateerd aan eigenzinnige artistieke vragen en problemen waarvoor de kunstenaars eventueel in samenwerking met andere kunstenaars en in dialoog met wetenschappers een antwoord formuleren. Daarbij vertrekt ARIA steeds van onderzoeksmethodes, rapporteringsvormen en disseminatiestrategieën die eigen zijn aan de kunsten.
  • onderzoek centraal in het onderwijs stelt. ARIA neemt onderzoek als basis en motor voor het onderwijs. De onderwerpen van onderzoek en doctoraten in de kunsten moeten richtinggevend zijn voor vakinhouden en het curriculum (en niet omgekeerd). Daarbij zien we onderzoek als de avant-garde voor het onderwijs.
  • zich kritisch tot de samenleving verhoudt. ARIA wil via onderzoek de autonome positie van kunst en artistieke praktijken in de samenleving onderbouwen. Alleen vanuit autonoom gemaakte keuzes kunnen kunstenaars (maar ook wetenschappers) een gelijkwaardige dialoog aangaan met de samenleving en er een unieke bijdrage aan leveren.

ARIA is gehuisvest op de Stadscampus van UAntwerpen, gebouw Grauwzusters, zolderverdieping.