Over AUHA

Wie zijn wij?
Missie en visie
Bestuursstructuur
Jaarverslagen
Historiek

Wie zijn wij?

De vzw Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen (AUHA) is het netwerk van vier kwaliteitsvolle en autonome hogeronderwijsinstellingen in Antwerpen: Universiteit Antwerpen, AP Hogeschool Antwerpen, Antwerp Maritime Academy en Karel de Grote Hogeschool. Via het netwerk ontwikkelen en bundelen ze hun expertise en krachten tot een toekomstgericht, performant kenniscentrum. Samen tellen de partnerinstellingen meer dan 47.000 studenten.

De Associatie werd opgericht op 1 september 2003, in uitvoering van het decreet betreffende herstructurering van het hoger onderwijs van 4 april 2003. Zo’n associatie bestaat uit een samenwerkingsverband tussen een universiteit en minstens één hogeschool. Bij de oprichting bestond de belangrijkste opdracht uit de integratie van de academische bacheloropleidingen in de universiteit. Toen dit proces op 1 oktober 2013 succesvol afgerond werd, hebben de academische opleidingen die niet integreerden, duurzame samenwerkingsverbanden uitgebouwd met de Universiteit Antwerpen.

Sinds de integratie blijft de Associatie haar andere opdrachten vervullen: de uitbouw van functionele en duurzame hogeronderwijsruimte, onderzoek in het algemeen, logistiek en de wisselwerking tussen het academisch onderzoek en het projectmatig wetenschappelijk onderzoek, het stimuleren en faciliteren van ondernemingszin en ondernemerschap, multidisciplinariteit …

Er wordt bovendien volop ingezet op een bredere deelname aan het hoger onderwijs en er worden systemen op poten gezet die tot een verhoging van de instroom van kansengroepen leiden en tot een betere door- en uitstroom.

Onze missie en visie: SAMEN VOORLOPEN

De partners van de AUHA werkten samen aan een strategische nota, ‘Samen voorlopen’. Daarin wordt de context waarbinnen de AUHA functioneert in een omgevingsanalyse geschetst en wordt haar missie en visie geëxpliciteerd. De visie reflecteert de ambities van de AUHA tot 2030. De nota bevat ook een strategie voor de periode 2022 – 2027. U vindt de volledige nota hier.

Missie

In de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen bundelen we de krachten van de vier partnerinstellingen die inzetten op onderwijs, wetenschappelijk onderzoek, maatschappelijke dienstverlening en beoefening en  ontwikkeling van de kunsten. In overleg en samenwerking
met haar interne en externe stakeholders wil de Associatie Antwerpen trekker zijn van de regio en zijn ecosystemen en tevens Antwerpen uitbouwen als een internationale, ondernemende, creatieve en inclusieve studentenstad. Als bundeling van kennisinstellingen wil de associatie
bijdragen aan de noodzakelijke systemische transities voor mens en samenleving.

Visie

Constructieve samenwerking

De opdracht uit de missie willen we vanuit een constructieve samenwerking realiseren. Daarmee bedoelen we een actieve samenwerking tussen de vier partners die gebaseerd is op volgende basiswaarden:

 • een warme en empathische associatie met respect voor de eigenheid en de kwaliteit van elke instelling;
 • openheid en transparantie ten opzichte van elkaar;
 • vertrouwen.

We werken permanent samen met onze bevoorrechte partners: AMS en ITG. Daarnaast willen we ook een open associatie zijn die samenwerkt met alle spelers uit de regio die kunnen bijdragen aan onze opdracht.

Vier prioritaire domeinen

Deze samenwerking realiseren we in die domeinen, waar we door samenwerking een meerwaarde creëren, d.w.z. waar we de individuele instellingen sterker maken. We identificeren vier prioritaire domeinen:

 1. We zetten in op inclusieve talentontwikkeling voor iedereen;
 2. We spelen concreet in op de behoeften en noden van de regio;
 3. We zetten in op de systemische transitie voor mens en samenleving;
 4. We realiseren gezamenlijke belangenverdediging in functie van het realiseren van een internationale, ondernemende, creatieve en inclusieve studentenstad.

Bestuursstructuur

Binnen de vzw Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen worden de bevoegdheden verdeeld over de Algemene Vergadering en het Bestuursorgaan. De Algemene Vergadering is het hoogste orgaan. Het Bestuursorgaan bereidt de strategische beslissing voor, controleert de boekhouding en het dagelijks bestuur van de vereniging. De dagelijkse werking wordt gecoördineerd door een directeur die daarbij ondersteund wordt door twee medewerkers en een aantal projectmedewerkers.

Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering bestaat uit de voorzitter, 4 leden rechtspersonen en 22 gecoöpteerde leden waarvan:

 • 11 leden voorgedragen door de Universiteit Antwerpen (5 representatief voor het instellingsbestuur en 3 voor het personeel en 3 voor de studenten);
 • 4 leden voorgedragen door de Karel de Grote Hogeschool, Katholieke Hogeschool Antwerpen vzw (2 representatief voor het instellingsbestuur, 1 voor het personeel en 1 voor de studenten);
 • 4 leden voorgedragen door de AP Hogeschool Antwerpen (2 representatief voor het instellingsbestuur, 1 voor het personeel en 1 voor de studenten);
 • 3 leden voorgedragen door de Antwerp Maritime Academy (HZS) (1 lid representatief voor het instellingsbestuur, 1 voor het personeel en 1 voor de studenten).

Samenstelling AV per 1 mei 2023

Bestuursorgaan

Het Bestuursorgaan is samengesteld uit een voorzitter en maximaal twee bestuurders per partnerinstelling.

Samenstelling Bestuursorgaan per 1 mei 2023

Jaarverslagen

De Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen bundelt elk jaar haar activiteiten van het afgelopen jaar in een jaarverslag:

Historiek

De vzw Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen (AUHA) is het netwerk van vier kwaliteitsvolle en autonome hogeronderwijsinstellingen in Antwerpen: Universiteit Antwerpen, AP Hogeschool Antwerpen, Antwerp Maritime Academy en Karel de Grote Hogeschool. Via het netwerk ontwikkelen en bundelen ze hun expertise en krachten tot een toekomstgericht, performant kenniscentrum. Samen tellen de partnerinstellingen meer dan 47.000 studenten en 8.350 personeelsleden.

De Associatie werd opgericht op 1 september 2003, in uitvoering van het decreet betreffende herstructurering van het hoger onderwijs van 4 april 2003. Zo’n associatie bestaat uit een samenwerkingsverband tussen een universiteit en minstens één hogeschool. De AUHA onderscheidt zich van andere associaties door de regionale verankering, de confederale structuur, het actief pluralisme, enkele unieke opleidingen zoals bijvoorbeeld nautische wetenschappen, productontwikkeling en dans en de grote concentratie van kunst- en cultuurgebonden opleidingen.

In een missieverklaring kan je de grote doelen van de Associatie terugvinden. De belangrijkste thema’s, waar al van in het begin rond gewerkt wordt, zijn academisering, onderwijs en onderzoek. Maar ook in studentenvoorzieningen, diversiteit, bibliotheken, internationalisering, kwaliteitszorg, communicatie en ondernemingszin werden al snel de voordelen van samenwerking zichtbaar. In het voorjaar van 2004 werd een operationeel secretariaat opgestart, waardoor de Associatie beter zichtbaar werd.

De eerste voorzitter van de Associatie werd prof. dr. Josse Van Steenberge. Hij leidde de AUHA binnen in de vernieuwde Vlaamse onderwijsstructuur door de opbouw van het eerste beleidsplan van de Associatie. Hier was de AUHA de eerste om de werking met associatiefaculteiten te voorzien en ruimte te maken voor de integratie van het academiserend onderwijs van de hogescholen in de universiteit.

Daarna, onder het voorzitterschap van prof. dr. Walter Nonneman (1 oktober 2008 – 21 januari 2010) en prof. dr. Alain Verschoren (22 januari 2010 – 30 september 2013), werd de integratie van de academische opleidingen van de partnerhogescholen in de Universiteit Antwerpen met succes gerealiseerd.

Van 1 oktober 2013 tot 30 september 2021 was Robert Voorhamme voorzitter. Hij zette volop in op een bredere deelname aan het hoger onderwijs. Er werden systemen op poten gezet die tot een verhoging van de instroom van kansengroepen zullen leiden en tot een betere door- en uitstroom. Het stimuleren en faciliteren van ondernemingszin, ondernemerschap, interdisciplinariteit en de integratie van graduaatsopleidingen in de hogescholen zijn de actuele werkthema’s. De samenwerking met de stad Antwerpen biedt daarin duidelijke perspectieven.

Sinds 1 oktober 2021 is Jan van den Nieuwenhuijzen voorzitter. Hij benadrukt het belang van kansen voor alle talenten, interdisciplinariteit en het betrekken van socio-culturele partners bij het beleid. De samenwerking met de stad en thema’s als ondernemerszin en ondernemerschap blijven prioritair.