Onderzoeksbeleid

Het integrale onderzoeksconcept

De Associatie werkt aan een eigentijdse visie op onderzoek, zodat een efficiënte onderzoeksomgeving gecreëerd wordt waarin zoveel mogelijk onderzoekers zich kunnen ontwikkelen. Op die manier worden ook nieuwe financieringskanalen aangeboord. Deze visie is gebaseerd op het integrale onderzoeksconcept waarbij onderzoekscompetenties optimaal benut worden door een meerlagige, systeemgerichte en multidisciplinaire aanpak.

De Universiteit Antwerpen is vooral sterk in het funderen van theoretische en praktische kennis in wetenschappelijk onderzoek. De hogescholen hebben expertise opgebouwd in het toepassingsgericht onderzoek en op vlak van de ontwikkeling en beoefening van de kunsten. Vanuit een integrale benadering van onderzoek in al zijn facetten streeft de AUHA een synergie nagestreefd tussen deze onderzoekscompetenties. Zo kan de valorisatie van kennis in nieuwe producten en diensten steeds sterker en sneller groeien.

Multidisciplinair en interdisciplinair onderzoek

Een gevolg van deze integrale benadering is dat het onderzoek meer over de disciplines heen wordt gevoerd. Dit is een groot voordeel, aangezien een groot aantal wetenschappelijke doorbraken net op het kruispunt van verschillende disciplines plaatsvinden. De grenzen van de verschillende disciplines vervagen bovendien, denk maar aan de steeds meer met elkaar verweven technologieën om aan de nieuwe maatschappelijke noden te voldoen. Intense samenwerking met diverse partners binnen (en buiten) de AUHA stimuleren deze kruisbestuiving.

De Associatie stimuleert dan ook interdisciplinair onderzoek via het scheppen van de nodige middelen (ook in het projectonderzoek) en nieuwe mogelijkheden aan uitstroom. Een goed voorbeeld hiervan is het interdisciplinair doctoraat, waarbij de fysieke nabijheid van onderzoekers uit verschillende disciplines een belangrijke meerwaarde opleveren.

De AUHA werkte een onderzoeks- en samenwerkingsreglement uit

Valorisatie

Excellent onderzoek vormt de basis voor succesvolle valorisatie. Valorisatie wil impact voor de economie en de samenleving creëren en staat centraal in de missie van de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen. Het doel is om verder te bouwen op de verkregen kennis en competentie uit onderzoeksprojecten om dit soort waarde te creëren in de vorm van innovatie in een product, artefact, proces, organisatie of businessmodel.

Het is de ambitie van de Associatie om positief bij te dragen aan de maatschappij. Dit gebeurt via de versterking van de interfacewerking en het Industrieel Onderzoeksfonds (IOF). Via de Dienst Valorisatie voorziet de AUHA in ondersteuning en stimulering van valorisatiepotentieel in alle fasen van het valorisatieproces: van idee over aanmelding van vindingen tot de oprichting van spin-offs. De Dienst werkt daarbij met en voor alle wetenschapsgebieden en in nauwe samenwerking met interne en externe partners.

Onderzoeksexpertise binnen de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen

Deze portaalsite geeft de onderzoeksexpertise binnen de associatie weer. De rubricering gebeurt op het niveau van expertisecentra en expertisedomeinen. Daarbij wordt vertrokken van het onderzoeksbeleid van de associatie, gebaseerd op het integrale onderzoeksconcept en het multidisciplinaire en interdisciplinaire onderzoek. Dat wordt gerealiseerd in de samenwerking tussen de actoren hoger onderwijs, maatschappij (in het bijzonder de grootstedelijke omgeving), het regionale beleid (de stad Antwerpen, de provincie, Vlaanderen …) en het bedrijfsleven (profit and social profit).

Contactpersonen

Universiteit Antwerpen
Centrale aanspreekpunten: Birgit Houben en Barbara Tan
Andere contactpersonen:  Onderzoeksexpertise_UAntwerpen_contacten
Contactpersonen OEC: Onderzoeksexpertise_overzicht OEC-IOF-groepen

AP Hogeschool
Centrale aanspreekpunten: Jolien De Brauwer en Denis Wegge

Antwerp Maritime Academy (HZS)
Centrale aanspreekpunten: Geert Potters en Marc Vervoort

Karel de Grote Hogeschool
Centrale aanspreekpunt: Marijke Hendrickx