SAMENWERKINGEN

TAKEOFFANTWERP

Situering 

Hoger onderwijs staat onder druk om studenten voor te bereiden op een complexe, mondiale en snel evoluerende samenleving. Daarom sturen diverse beleidsprogramma’s aan op het stimuleren van ondernemingszin en ondernemerschap. Het belang van beiden wordt niet enkel onderstreept in Europese richtlijnen; ook Vlaanderen trekt sinds 2013 de kaart van ‘Ondernemend Hoger Onderwijs’.

Studenten tonen ook vaker interesse voor het ondernemerschap en de Antwerpse instellingen voor hoger onderwijs speelden daarop in met eigen, afzonderlijke programma’s.

Het is in dit kader dat de AUHA in 2014 het initiatief nam voor een project rond student-ondernemerschap. Ook stad Antwerpen koos op dat ogenblik resoluut voor een ondersteuningsbeleid voor innovatieve starters. De krachten werden gebundeld en TAKEOFFANTWERP ging van start.

Positionering

TAKEOFFANTWERP heeft zich van bij aanvang ingeschreven in een breed kader. Het project positioneert zich in de quadrupel helix tussen de hoger onderwijsinstellingen, de lokale overheid, het bedrijfsleven (profit & social profit) en de samenleving (studenten, middenveldorganisaties, bevolkingsgroepen…). Daarmee sluit de werking aan op het ondernemend ecosysteem dat zich de laatste jaren in Antwerpen ontvouwt.

TAKEOFFANTWERP focust op inspireren, informeren en activeren rond ondernemerschap én ondernemingszin en bevindt zich hiermee voornamelijk in de pre-fase voor startende ondernemingen in een vroeg stadium.

Doelgroepen en stakeholders
De werking van TAKEOFFANTWERP richt zich in de eerste plaats op de studenten over alle instellingen heen; zij vormen de primaire doelgroep. Om hen beter te ondersteunen, betrekt TAKEOFFANTWERP ook het personeel uit het hoger onderwijs, de lokale overheid en het brede ondernemerslandschap.

 

Bouwstenen

De werking en ambitie van TAKEOFFANTWERP zijn gebaseerd op drie pijlers (inspireren, informeren en activeren) die ook overeen komen met de domeinen van de Entrepreneurship Competence Framework van de Europese Commissie. Dit kader brengt 15 ondernemerscompetenties onder in drie domeinen: ideas & opportunities, resources en into action. Voor TAKEOFFANTWERP hebben we dit toegepast op de context van het hoger onderwijs.

 

USP’s

Het unieke karakter van TAKEOFFANTWERP schuilt in de combinatie van onderstaande USP’s:

1- Overkoepelend en uniek ingebed in maatschappelijke uitdagingen van een grootstad.
Door de krachten te bundelen, versterkt TAKEOFFANTWERP de eigen werking van elke partner en is er een duidelijk schaalvoordeel. Het ‘instellingen overstijgend’ karakter en de verbinding met de stad, Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland en SINC garanderen inbedding in de grootstedelijke context. Dit vormt ook een uitstekende basis voor subsidiedossiers waarin gelijkaardige samenwerkingsverbanden worden vooropgesteld.

2- De interdisciplinaire benadering:
Door het associatieniveau is TAKEOFFANTWERP een uitgelezen platform om interdisciplinariteit te stimuleren en organiseren. Concreet werd al een methodiek ontwikkeld om interdisciplinaire groepen oplossingen te laten zoeken voor concrete uitdagingen in bv. healthcare, mobiliteit… Daarnaast neemt TAKEOFFANTWERP de rol op van matchmaker tussen onderwijzend personeel onderling en studenten uit verschillende opleidingen.

3- Studentenbetrokkenheid
:
Via SINC – en bij uitbreiding de studentenverenigingen, studentenraden en studentenvertegenwoordigers – sturen studenten, need-driven, de werking van TAKEOFFANTWERP mee aan. Dit garandeert authenticiteit en voeling met de primaire doelgroep.

Bestendigd commitment

De realisatie van hogervermelde ambities vraagt een stevig en toekomstgericht engagement.

TAKEOFFANTWERP is een project dat de startfase inmiddels ontgroeid is en mee evolueert met een duidelijke maatschappelijke tendens. Ondernemingszin en ondernemerschap zijn opgenomen in de missieverklaringen van de hoger onderwijsinstellingen, de stad en SINC. Het project versterkt de partners hierin en is ook stevig verankerd in de omgeving. Daarnaast is het ook Vlaams en Europees ingebed wat reeds extra financiering opleverde en banden met partners in het buitenland.

De huidige werking verloopt efficiënt. Naast de structurele financiering van de AUHA en stad Antwerpen zorgen externe partnerships voor inkomsten op evenementiële basis.

Om de werking te bestendigen, is een structurele inbreng van de associatiepartners nodig ten belope van 95.000 EUR. Het is aan de Algemene Vergadering van de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen om dit commitment aan te gaan.

 Functioneel governance model

De aansturing van TAKEOFFANTWERP gebeurt door de stuurgroep TAKEOFFANTWERP, gemandateerd door het Uitvoerend College van de AUHA waaraan ook gerapporteerd wordt. De stuurgroep wordt voorgezeten door de vicerector Valorisatie & Ontwikkeling van de UAntwerpen. Naast de onderwijsinstellingen zetelen ook stad Antwerpen en Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland in de stuurgroep. Het is de uitdrukkelijke wens van de stuurgroep om ook SINC te laten vertegenwoordigen in de stuurgroep.

Steun van EFRO

TAKEOFFANTWERP_ALLIANCE is een uitbreiding op de bestaande werking TAKEOFFANTWERP waar stad Antwerpen, Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen, AP Hogeschool, Karel de Grote Hogeschool, Universiteit Antwerpen, Hogere Zeevaartschool, SINC en VOKA de krachten bundelen om het hoger onderwijs ondernemender te maken. Samen met BAAS focust TAKEOFFANTWERP_ALLIANCE op alle ondernemende jongeren in Antwerpen. Met steun van EFRO en VLAIO.

TAKEOFFANTWERP_ALLIANCE streeft naar een beter klimaat voor ondernemende jongeren in Antwerpen. Vanaf de exploratie van ondernemingszin, het ontwikkelen van ondernemerschap tot het uitbouwen van startups zal TOA_A herkenbaar en ondersteunend zijn voor jongeren, studenten en intermediairen. Hiervoor werkt de Alliance aan een duurzame samenwerking in een netwerk van actoren die ondernemende jongeren samenbrengt, opvolgt en de weg wijst naar de juiste kennis op het juiste moment.

TOA_A gebruikt een platform waar jongeren en intermediairen het aanbod rond ondernemerschap in Antwerpen terugvinden en waar de copromotoren de opvolging, data en vooruitgang van het aanbod en de jongeren kunnen monitoren.

TOA_A slaat bruggen tussen het bestaande aanbod in Antwerpen en takelt obstakels die (toekomstige) ondernemende jongeren ervaren.

TOA_A initieert acties waarbij jongeren ondersteund, gestimuleerd en geïnformeerd worden.

TOA_A daagt jongeren uit om hun ideeën en dromen in de praktijk uit te werken. Dit liefst innovatief en interdisciplinair.

TOA_A linkt jongeren en intermediairen aan de expertise, het aanbod, partners, bedrijven en andere jongeren rond het brede thema ondernemen, in al zijn vormen in alle sectoren.

TOA_A stimuleert intermediairen om ondernemerscompetenties bij jongeren te herkennen en zelf aan de slag te gaan met dit thema.