Onderwijs

Erkenning van eerder verworven competenties (EVC)   

Nogal wat mensen in onze samenleving kennen en kunnen allerlei dingen die zij ergens in de loop van hun leven hebben opgedaan maar waarvoor ze geen studiebewijs kunnen voorleggen (een diploma, een certificaat…). Het hoger onderwijs kan deze kennis, vaardigheden, inzichten en attitudes erkennen. Zo kunnen deze ervaringen bruikbaar gemaakt worden. Als je een EVC-procedure doorloopt, dan kan je een bewijs van bekwaamheid voor deze competenties verwerven. Daarmee kan je bijvoorbeeld vrijstellingen aanvragen voor opleidingsonderdelen in een bepaalde opleiding.

Eerder verworven competenties (EVC) kunnen door de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen erkend worden. Daarvoor doorloopt de kandidaat een procedure bij de universiteit of de hogescholen, aangesloten bij deze associatie (de Universiteit Antwerpen, AP Hogeschool, Hogere Zeevaartschool, Karel de Grote Hogeschool). 

Ter informatie: Eerder Verworven Kwalificaties (EVK) zijn competenties waarvoor je wel een studiebewijs hebt verworven. Dat studiebewijs kan je vaak ook gebruiken om vrijstellingen aan te vragen. Daarvoor moet je geen aparte procedure doorlopen. Je neemt daarvoor best contact op met de universiteit of hogeschool waar je een opleiding volgt of wil volgen.

English version: Recognition of Prior Learning (RPL)

De EVC-procedure in het kort

Als je een EVC-procedure wil doorlopen, dan neem je best contact op met de EVC-coördinator van de universiteit of hogeschool waar je de procedure wil doorlopen. De EVC-coördinator kan je verder op weg helpen met de nodige formulieren en de te ondernemen stappen.

Als je het bewijs van bekwaamheid wil inzetten om vrijstellingen aan te vragen voor een specifieke opleiding, dan doorloop je de EVC-procedure best in die instelling hoger onderwijs waar je de opleiding wil volgen.

De EVC-procedure bestaat uit een aantal stappen, waarvan de belangrijkste het intakegesprek, het maken van het portfolio en het beoordelingsgesprek zijn. Er is een voorjaarsprocedure en een najaarsprocedure waarin specifieke deadlines en termijnen bepaald zijn.

Stappen van de EVC-procedure voor bachelor en master:
1. Aanvraag intakegesprek
a. in de voorjaarsprocedure: vóór 1 februari
b. in de najaarsprocedure: vóór 1 september
2. Intakegesprek
3. Inschrijven
a. in de voorjaarsprocedure: vóór 1 maart
b. in de najaarsprocedure: vóór 1 oktober
4. Indienen portfolio
a. in de voorjaarsprocedure: vóór 1 mei
b. in de najaarsprocedure: vóór 1 december
5. Beoordelingsgesprek
6. Besluit van het bekwaamheidsonderzoek
a. in de voorjaarsprocedure: vóór 19 juni
b. in de najaarsprocedure: vóór 16 februari

Hier vind je een volledig schematisch overzicht van de hele procedure.

De EVC-procedure voor de graduaatsopleidingen is gelijkaardig, maar de deadlines en termijnen wijken ietwat af van die van de bachelor en master. De procedure bestaat evenwel ook uit een intakegesprek, het indienen van een portfolio en een beoordelingsgesprek.
Hier vind je een volledig schematisch overzicht van de hele procedure.

EVC-coördinatoren in de instellingen

AP Hogeschool Antwerpen
Kris Van Elsen
Lange Nieuwstraat 101
2000 Antwerpen

T 03 220 58 21
E kris.vanelsen@ap.be  
www.ap.be

Antwerp Maritime Academy (HZS)
Bea Wauters
Noordkasteel Oost 6
2030 Antwerpen

T 03 205 64 36
E bea.wauters@hzs.be
www.amacademy.be

Karel de Grote Hogeschool

Maaike Vos
Brusselstraat 45
2018 Antwerpen

T 03 502 27 67 
maaike.vos@kdg.be
www.kdg.be

Universiteit Antwerpen
Sabine Devriendt
Stadscampus, Blindestraat 14
2000 Antwerpen

T 03 265 49 27
sabine.devriendt@uantwerpen.be
www.uantwerpen.be

Algemene informatie over EVC

Hieronder vind je de verschillende afzonderlijke documenten die betrekking hebben op een EVC-procedure. Je vindt hier ook de gebundelde documenten voor de kandidaat en die voor de begeleider en beoordelaar.

EVC - concept en procedure

Dit document  beschrijft de achtergrond en de uitwerking van de EVC-procedure binnen de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen. Het evoceert de gedachtegang achter de keuzes voor deze procedure en schetst de verschillende fases.

EVC - reglement

Dit is de officiële reglementering voor alle fases in het EVC-proces, zoals goedgekeurd door de Raad van Bestuur van de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen vzw op 21 maart 2018. Eerder al hadden de instellingen van de associatie dit reglement individueel goedgekeurd.

EVC - procedure en termijnen bachelor en master opleiding

In dit document wordt de basisprocedure schematisch voorgesteld. Je vindt er ook een duidelijk overzicht van de termijnen voor de voorjaars- en najaarsprocedure.

EVC - procedure en termijnen graduaat opleiding

In dit document wordt de basisprocedure schematisch voorgesteld. Je vindt er ook een duidelijk overzicht van de termijnen voor de voorjaars- en najaarsprocedure.

EVC - handleiding kandidaat

Dit document beschrijft de werkwijze en de stappen die de kandidaat moet volgen bij het opmaken van het portfolio. Bij dit document horen ook de documenten ‘EVC-opdracht portfolio’ en ‘EVC-reglement’.

EVC- opdracht portfolio

Met dit document kun je goed voorbereid en doelmatig de portfolio-opdracht aanpakken. Let in het bijzonder op de verschillende manieren waarop je als kandidaat jezelf kan evalueren. Je kan dit gebruiken ter voorbereiding van de beoordeling. 

EVC - kostprijs vanaf academiejaar 2014-2015

De kostprijs voor een EVC-procedure kan jaarlijks aangepast worden aan de stijging van de consumptieprijzen. De laatste aanpassing vind je in dit addendum bij het reglement.

EVC - handleiding beoordelaar en begeleider

Begeleiders en beoordelaars van de EVC-procedure vinden in dit document een aantal goede praktijken en valkuilen.

De AUHA organiseert in het najaar 2023 opnieuw een opleiding voor beoordelaars. Meer informatie hierover bij de EVC-coördinatoren of bij isabelle.deridder@auha.be.

 

 

General information about Recognition of Prior Learning (RPL)

Many people in our society possess a variety of knowledge and abilities that they have acquired in the course of their lives, for which they did not obtain a study certificate. Such knowledge, skills, insight and attitudes can be recognised in higher education, thus making it possible to utilise these experiences. Such prior learning could potentially result in a competence certificate, which you could use to request exemptions for programme components (courses) within a particular educational programme.

The Antwerp University Association can recognise prior learning (RPL) and deliver a competence certificate. In order to obtain such a certificate, the candidate will enroll in a Recognition of Prior Learning-procedure at one the higher education institutions that are part of the Antwerp Association.

For your information: Recognition of Prior Qualifications are competences for which you obtained a study certificate. Please contact your university or university college if you want to use this certificate to obtain exemptions.

Below you will find all documents related to the RPL-procedure and all documents provided for the candidate and the supervisor.

The RPL-procedure in short

If you are interested in the RPL-procedure, you should contact the RPL-coordinator of the university or university college where you would like to enroll.
The RPL-coordinator can help you through the procedure.

The RPL-procedure contains several steps. The intake, the portfolio and the interview are the most important ones. There is a spring procedure and a fall procedure that determine specific deadlines and terms.

Steps of the RPL-procedure for bachelor and master:
1. Request for intake
a. in the spring procedure: before February 1st
b. in the fall procedure: before September 1st
2. Intake
3. Register
a. in the spring procedure: before March 1st
b. in the fall procedure: before October 1st
4. Submit portfolio
a. in the spring procedure: before May 1st
b. in the fall procedure: before December 1st
5. Interview
6. Decision of the RPL
a. in the spring procedure: befor June 19th
b. in the fall procedure: before February 16th

Here you find a complete schematic overview of the whole procedure for bachelor and master.

The RPL-procedure for graduate education is similar but the deadlines and terms slightly differ from the ones for bachelor and master.
Here you find a complete schematic overview of the whole procedure for graduate education in Dutch.

Documents related to the RPL-procedure

 

RPL - regulations

RPL - procedure and time frames (bachelor - master)

RPL - manual for the candidate

RPL - portfolio assignment

RPL - key points in the assessment process

RPL - glossary