Broodje Sociaal 2024

22 februari 2024

Het Onderzoeksforum Sociaal Werk Antwerpen organiseerde opnieuw het lunchseminarie Broodje Sociaal. Broodje sociaal is een initiatief waarop onderzoek en werkveld samen onderzoeksresultaten bespreken. Het vond deze keer plaats op KdG, Campus Zuid, Brusselstraat 23, 2018 Antwerpen.

Hoe doe je dat? 1Gezin 1 Plan?

Onderzoekers: Bie Melis, Kathleen Van Loon, Miet Neyens

Kathleen Van Loon
Docent orthopedagogie en onderzoeker binnen het Onderzoekscentrum Sociale Inclusie waar zij meewerkte aan het praktijkgericht onderzoek naar de implementatie van 1G1P.
Bie Melis
Onderzoeker binnen het Onderzoekscentrum Sociale Inclusie & docent Sociaal Werk. Werkt als onderzoeker vooral op het domein van jeugdhulp. Werkte aan het praktijkgericht onderzoek naar de implementatie van 1G1P & in samenwerking met LUCAS aan het onderzoek rond de werking 1G1P Antwerpen.
Miet Neyens
Onderzoeker binnen het Onderzoekscentrum Sociale Inclusie en inhoudelijk medewerker bij SAM, steunpunt Mens en Samenleving. Werkte mee aan het onderzoek rond 1G1P Antwerpen in samenwerking met LUCAS. Werkt momenteel aan het onderzoek rond 1G1P Vlaanderen in samenwerking met LUCAS.

Het onderzoek

Bekijk hier de ppt van de onderzoekers.

Met het opzetten van een werking ‘1Gezin 1Plan’ (1G1P)  investeert de Vlaamse overheid sinds 2018 in snelle en nabije jeugdhulp. Verspreid over Vlaanderen en Brussel komt de bestaande expertise in de jeugdhulp samen in 16 intersectorale samenwerkingsverbanden. De interprofessionele teams binnen deze samenwerkingsverbanden kunnen snel ondersteuning bieden aan gezinnen, kinderen en jongeren die moeilijk de weg in de jeugdhulp vinden. Organisatorisch en methodisch is het een stevige uitdaging om het nieuwe model van samenwerking en de filosofie van 1G1P te realiseren.

Inspiratie voor ‘1Gezin 1Plan’ haalde Vlaanderen in Nederland. De vertaling naar de Vlaamse praktijk bleek niet zo eenvoudig. De Vlaamse overheid geeft in haar oproep duidelijk weer wat ze wil bereiken. Het organisatorisch kader is uitgetekend om de doelstelling via samenwerkingsverbanden te realiseren, maar een concrete inhoudelijke uitwerking blijft achterwege. De ruimte die de overheid laat om de werking regionaal in te vullen, maakt dat de samenwerkingsverbanden de visie van 1G1P op maat van de lokale noden en mogelijkheden kunnen ontwikkelen.

Op vraag van enkele samenwerkingsverbanden kregen we de kans binnen het onderzoekscentrum Sociale Inclusie van de Karel de Grote Hogeschool om via praktijkgericht onderzoek de opstart en implementatie van de samenwerkingsverbanden 1G1P van dichtbij op te volgen. We spraken met teams, interviewden begeleiders over hun casussen, interviewden gezinnen en luisterden naar de ervaringen van aanmelders.

Dit eerste onderzoek liep van 2020 tot december 2022. Enige tijd later werd een parallel onderzoek opgestart met het samenwerkingsverband 1G1P Antwerpen. Op dit moment loopt een vervolgonderzoek rond de werking van 1G1P Vlaanderen. Tijdens dit ‘broodje sociaal’ vertellen we over het eerste onderzoek en maken de link met het onderzoek in Antwerpen.

Wat is Broodje Sociaal?

Eind 2012 werd door de opleidingen sociaal werk van de UAntwerpen, KdG en AP het Onderzoeksforum Sociaal Werk Antwerpen opgericht met als doel om sociaal werk onderzoek sterker te verankeren in de regio. Hoe en op welke manier kan onderzoek het sociaal werk versterken en omgekeerd? Met dit forum willen we kennisdeling tussen Antwerpse onderzoekers, sociaal werkers en docenten bevorderen door in dialoog te gaan over recente onderzoeksresultaten relevant voor het werkveld. We doen dit in onze seminaries Broodje Sociaal.

Het principe is eenvoudig: een centrale spreker stelt het eigen onderzoek voor en een of twee disputanten uit het werkveld of de onderzoekswereld zorgen voor een ondertoon om de discussie op gang te trekken. Aangezien het accent van deze bijeenkomsten ligt op uitwisseling en interactie, richt het initiatief zich tot een select gezelschap van wie in de regio met het thema begaan is (sociaal werkers, lectoren, beleidsmedewerkers uit de sector, …). De debatten dienen als inspiratiebron voor nieuw onderzoek en als katalysator voor een betere samenwerking tussen praktijk en onderzoek.