Missie en visie

SAMEN VOORLOPEN: een strategie voor de AUHA

De AUHA is een partnerschap van vier autonome instellingen: Universiteit Antwerpen, AP Hogeschool, Antwerp Maritime Academy (HZS), Karel de Grote Hogeschool. De partners van de AUHA werkten samen aan een strategische nota, ‘Samen voorlopen’. Daarin wordt de context waarbinnen de AUHA functioneert in een omgevingsanalyse geschetst en wordt haar missie en visie geëxpliciteerd. De visie reflecteert de ambities van de AUHA tot 2030. De nota bevat ook een strategie voor de periode 2022 – 2027. U vindt de volledige nota hier

Missie

In de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen bundelen we de krachten van de vier partnerinstellingen die inzetten op onderwijs, wetenschappelijk onderzoek, maatschappelijke dienstverlening en beoefening en  ontwikkeling van de kunsten. In overleg en samenwerking
met haar interne en externe stakeholders wil de Associatie Antwerpen trekker zijn van de regio en zijn ecosystemen en tevens Antwerpen uitbouwen als een internationale, ondernemende, creatieve en inclusieve studentenstad. Als bundeling van kennisinstellingen wil de associatie
bijdragen aan de noodzakelijke systemische transities voor mens en samenleving.

Visie

Constructieve samenwerking

De opdracht uit de missie willen we vanuit een constructieve samenwerking realiseren. Daarmee bedoelen we een actieve samenwerking tussen de vier partners die gebaseerd is op volgende basiswaarden:

  • een warme en empathische associatie met respect voor de eigenheid en de kwaliteit van elke instelling;
  • openheid en transparantie ten opzichte van elkaar;
  • vertrouwen.

We werken permanent samen met onze bevoorrechte partners: AMS en ITG. Daarnaast willen we ook een open associatie zijn die samenwerkt met alle spelers uit de regio die kunnen bijdragen aan onze opdracht.

Vier prioritaire domeinen
Deze samenwerking realiseren we in die domeinen, waar we door samenwerking een meerwaarde creëren, d.w.z. waar we de individuele instellingen sterker maken. We identificeren vier prioritaire domeinen:

1. We zetten in op inclusieve talentontwikkeling voor iedereen.
2. We spelen concreet in op de behoeften en noden van de regio.
3. We zetten in op de systemische transitie voor mens en samenleving.
4. We realiseren gezamenlijke belangenverdediging in functie van het realiseren van een internationale, ondernemende, creatieve en inclusieve studentenstad.

Connect, share & support

Antwerpen, 22 december 2022