Over AUHA

Missie en visie

De Universiteit Antwerpen, de Karel de Grote Hogeschool, de Hogeschool Antwerpen, de Plantijn-Hogeschool van de Provincie Antwerpen en de Hogere Zeevaartschool verklaren zich bereid samen te werken, in een relatie van gelijkwaardigheid, vertrouwen en actieve tolerantie, en met respect voor ieders eigenheid, levensbeschouwing en autonomie.

Hoger genoemde instellingen wensen als partners in de associatie samen concrete doelstellingen te verwezenlijken in het belang van de studenten. De associatie wil jonge volwassenen maximale kansen bieden in het hoger onderwijs door hen optimaal te begeleiden op pedagogisch, materieel en psychosociaal vlak. In het kader van levenslang leren staat de associatie voor iedereen open om haar/zijn maatschappelijke, intellectuele en morele ontplooiing blijvend te behartigen.

De associatie wil studenten een maatschappelijk verantwoord, samenhangend, helder gestructureerd en toekomstgericht opleidingsaanbod bieden. Zij zal de bachelor-masterstructuur invoeren en de accreditering van al haar opleidingen organiseren en ondersteunen. Zij streeft naar maximale integratie in het Europese tertiair onderwijs, met respect voor de Nederlandse taal.

De associatie wil door bundeling van krachten haar onderzoekspotentieel maximaal ontwikkelen. In dit kader zal zij autonoom de academisering van de twee cycli opleidingen realiseren.

De associatie zal op strategisch verantwoorde en planmatige wijze haar onderwijs, onderzoek en maatschappelijke dienstverlening afstemmen op de sociale en de economische noden van de Antwerpse regio en de Vlaamse Gemeenschap, ingebed in een internationale context. De associatie zal door de ontwikkeling en beoefening van de kunsten bijdragen tot de culturele dynamiek van de regio.

In het kader van een gemeenschappelijk stelsel van kwaliteitszorg zal de associatie maximale kwaliteit en efficiëntie nastreven. Zij zal hierbij bijzondere aandacht besteden aan de democratisering en de toegang tot het hoger onderwijs en hierbij de talenten en competenties van alle studenten optimaal ontwikkelen.

In haar bestuursstructuur zal de associatie de medezeggenschap van haar studenten- en personeelsgeledingen waarborgen.

De associatie zal haar belangen en die van de geassocieerde instellingen maximaal behartigen bij de binnenlandse en buitenlandse overheden.

De associatie wil gaandeweg de samenwerking tussen haar partners verdiepen om uit te groeien tot een performant en toekomstgericht kenniscentrum.

De associatie staat open voor andere partners die na verdere onderhandelingen kunnen toetreden.

Antwerpen, 4 oktober 2001

Zie ook
Gedeeld perspectief | Vermenigvuldigde mogelijkheden: Beleidsplan van de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen,
goedgekeurd in de Algemene Vergadering van 24 januari 2005

Naar een hoger onderwijs ‘nieuwe stijl’: Strategische beleidsopties, goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 7 september 2005