Innovatie en valorisatie

RIVA (Research, Innovation & Valorisation Antwerp)

Excellent onderzoek vormt de basis voor succesvolle valorisatie. Valorisatie is gericht op het creëren van impact voor de economie en de samenleving en staat centraal in de missie van AUHA. We bouwen verder op de verkregen kennis en competentie uit onderzoeksprojecten om economische en maatschappelijke waarde te creëren in de vorm van innovatie in een product, een artefact, een proces, een organisatie of een organisatie- of businessmodel. Netwerking, samenwerking, ondersteuning en professionalisering zijn op peil om het onderzoek aan de universiteit en hogescholen te laten ressorteren in impact op de samenleving. Als jonge, dynamische universiteit en hogescholen is het immers onze ambitie om positief bij te dragen aan de maatschappij. 

Het valorisatiebeleid van de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen (AUHA), en meer specifiek toekomstige initiatieven voor de versterking van de interfacewerking en het Industrieel Onderzoeksfonds (IOF) zijn de hoekstenen. Die interfacewerking wordt gecoördineerd door het Departement Onderzoek & Innovatie van de UAntwerpen (ADOC) en werkt in nauwe samenwerking met en onder aansturing van de vicerectoren Onderzoek en Valorisatie & Ontwikkeling.

Visie

De AUHA creëert een pool van valoriseerbare kennis met het oog op innovatie en ontwikkeling, in samenwerking met het bedrijfsleven, het middenveld, de overheid en de samenleving. Het IOF-fonds, ressorterend onder de AUHA, dient als hefboom voor valorisatie. De UAntwerpen is inzake valorisatie en ontwikkeling de stuwende kracht binnen de associatie en biedt ondersteuning bij het volledige valorisatietraject om een win-winrelatie te creëren voor de bij elk valorisatieproces betrokken partijen. Dit kan door bij de verschillende stappen van het valorisatieproces alle partners binnen de associatie en andere essentiële partnerorganisaties zoals de stad Antwerpen, de Antwerp Management School (AMS), het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA), het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG), het bedrijfsleven en andere institutionele en maatschappelijke actoren te betrekken.

De AUHA  profileert zich met een duidelijke focus op multidisciplinaire domeinen met een groot innovatiepotentieel. Met deze domeinen en het toonaangevende onderzoek dat hen onderbouwt interageren de AUHA-partners met bedrijven, burgers en andere partners die bij kennistransfer vanuit deze domeinen gebaat zijn. In deze multidisciplinaire domeinen wordt expertise uit de verschillende wetenschapsgebieden van elk van de AUHA-partners samengebracht. Het uitgangspunt is dat economische en maatschappelijke valorisatie nauw verweven zijn en nopen tot inbreng vanuit diverse wetenschappelijke perspectieven. Belangrijke economische en maatschappelijke uitdagingen en ontwikkelingen, beter bekend als grand challenges, staan centraal bij de bepaling van de focus op multidisciplinaire domeinen.

De AUHA zet versterkt in op het ondersteunen en stimuleren van valorisatie. Een essentiële stap in het mogelijk maken van valorisatie is vaak het verwerven van financiering. De AUHA wil daarom nog sterker inzetten op de werving van financiering van en met overheden en bedrijven. Daarbij hanteren de partners van de associatie reeds in de voorbereidingsfase een consequente markt- en samenwerkingslogica. Via de Dienst Valorisatie voorziet de AUHA in proactieve ondersteuning en stimulering van valorisatiepotentieel in alle fasen van het valorisatieproces, van idee over aanmelding van vindingen tot oprichting van spin-offs. De Dienst Valorisatie werkt daarbij met en voor alle wetenschapsgebieden en in nauwe interactie en samenwerking met interne en externe partners.

 

© 2019 AUHA | privacybeleid | cookiebeleid | gebruiksvoorwaarden | feedback