Samenwerkingen

Student tutoring

 

Tutoraat

De Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen is in 2005 van start gegaan met het Tutoraat project om sociaaleconomisch kwetsbare jongeren dezelfde kansen te geven dan hun meer begunstigde leeftijdsgenoten en om de doorstroom in het secundair onderwijs en de instroom naar het hoger onderwijs van leerbedreigde leerlingen te verbeteren.

Tutoraat is een werking waarbij tutoren wekelijkse ondersteuning bieden aan leerlingen uit het 4de, 5de en 6de jaar secundair onderwijs. Dit gebeurt in samenwerking met de hogescholen die deel uitmaken van de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen (AUHA): de Universiteit Antwerpen, de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen, de Hogere Zeevaartschool en de Karel de Grote Hogeschool.

De tutoren zijn studenten uit bovenvermelde partnerinstellingen die hun eerste jaar hoger onderwijs succesvol achter de rug hebben. Ter voorbereiding op hun taak krijgen ze een vorming van één dag met verschillende workshops. Per gegeven bijeenkomst krijgen ze een vrijwilligersvergoeding voor hun engagement.

Wat startte als een kleinschalig project in 5 scholen, is doorheen de jaren steeds verder gegroeid. Er wordt samengewerkt met meer scholen en Tutoraat ontwikkelt steeds sterkere wortels in het Antwerpse onderwijslandschap. Er wordt steeds verder geprofessionaliseerd om zo nog beter te kunnen inspelen op de noden en verder kwalitatief te groeien. We zijn trots op de evolutie die Tutoraat de afgelopen jaren heeft gekend en op de duidelijke resultaten die we zien. Er is een goede samenwerking met de betrokken partners en zowel leerlingen (tutees) als studenten (tutoren) kunnen hier de vruchten van plukken.

https://www.uantwerpen.be/nl/projecten/tutoraat/

IKAN

IKAN is een associatie initiatief dat student-tutoring beoogt die specifiek gericht is naar ex-OKAN leerlingen door het organiseren van wekelijkse bijeenkomsten (75 à 90 minuten) aansluitend op de schooluren binnen de deelnemende scholen.

Met IKAN streven we ernaar om:

  • via langdurige structurele ondersteuning op maat de positie van ex-OKAN jongeren binnen het onderwijs te versterken
  • het ‘watervaleffect’ te vermijden zodat hun kansen op het behalen van een diploma secundair onderwijs toenemen en waardoor hun kans op instroom naar het hoger onderwijs realistischer wordt.

Gedurende de wekelijkse bijeenkomsten bieden studenten uit het hoger onderwijs (tutoren) ondersteuning aan leerlingen (tutees) uit het 3de, 4de, 5de en 6de jaar voltijds secundair ASO, KSO, TSO en BSO die ooit OKAN gevolgd hebben. Zij komen samen met een klein groepje (min 2 – max 4) en bieden ondersteuning op het vlak van Nederlandse taalvaardigheden en studievaardigheden. Dit gebeurt vooral via een geïntegreerde aanpak waarbij oefeningen Nederlands, huiswerkbegeleiding in diverse vakken en het voorbereiden en herbekijken van toetsen aan te pas komen.

Door de kleine groep en de informele sfeer trachten we de motivatie en het zelfvertrouwen van de leerlingen te doen toenemen. Door de tutees en de tutoren op wekelijkse basis te laten samenkomen, proberen we een veilige omgeving te creëren waarin de tutor een vertrouwenspersoon en rolmodel wordt voor deze leerlingen zodat eventueel ook de drempel om verder te studeren verkleint.

De tutoren zijn studenten van één van de onderwijsinstellingen van de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen (AUHA) die minstens in 2de Bachelor zitten. Ter voorbereiding op hun taak krijgen ze een vorming van één dag met verschillende workshops. Per gegeven bijeenkomst krijgen ze een vrijwilligersvergoeding voor hun engagement.

https://www.uantwerpen.be/nl/projecten/ikan/

A’REA 2020

A’REA 2020 is een wijkgericht initiatief van stad Antwerpen dat alle kinderen in Antwerpen-Kiel kansen wil bieden op een succesvolle toekomst. Eind 2017 werd besloten om een tutoringproject uit te zetten voor kinderen van de eerste graad A-stroom en B-stroom.

Het project ging van start in het tweede semester van het schooljaar 2017-2018 in het Stedelijk Lyceum Olympiade en in het Atheneum Hoboken.

Door reeds in de eerste graad secundair te interveniëren, creëren we voor de leerlingen meer kansen om het secundair te verlaten met diploma. In een stad waar de ongekwalificeerde uitstroom hoog is, kan tutoring in de eerste graad van het secundair zeker een verschil maken.

Studenten die interesse hebben om mee te werken aan dit project, stellen zich kandidaat via het kandidaatstellingsformulier van het Tutoraat, met een expliciete vermelding naar dit project.

https://www.uantwerpen.be/nl/projecten/tutoringprojecten/area-2020/